Prodos bv is een besloten vennootschap gevestigd aan de Willem Arntszlaan 115-C, 3734 EE in Den Dolder en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66886600. Prodos bv is een full service digital agency ofwel een dienstverlener op het gebied van online marketing in de breedste zin van het woord. Zowel ontwerp als ontwikkeling, onderhoud en marketing worden door Prodos bv uit handen genomen.

Begrippen

 1. Prodos: de partij waar opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Prodos een overeenkomst sluit of wenst te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden waaronder online marketing diensten.
 3. Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door Prodos uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 5. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.
 6. Technisch onderhoud: het verhelpen van fouten en het updaten van websites.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden van Prodos.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Prodos uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigd opdrachten en vervolg opdrachten.
 4. Prodos mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Prodos  derden inschakelt.
 7. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen opdrachtgever en Prodos gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Offertes zijn dertig (30) kalenderdagen geldig. Als opdrachtgever gebruik wil maken van het aanbod in de offerte, dient hij dit binnen dertig (30) kalenderdagen schriftelijk aan Prodos te laten weten.
 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn beschreven.
 4. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door Prodos schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Prodos is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte en/of programmeer- en typefouten op de website en social mediakanalen.
 6. Een samengestelde offerte verplicht Prodos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Prodos komt tot stand nadat:
  a. opdrachtgever akkoord gaat met de offerte of het aanbod;
  b.  Prodos een opdracht per e-mail aan opdrachtgever heeft bevestigd. Prodos gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij opdrachtgever, zonder onnodige vertraging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is;
  c. Prodos, op verzoek van opdrachtgever, een begin gemaakt heeft met de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle   op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht

 1. Prodos heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtgever levert alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door Prodos zijn ontvangen, heeft Prodos het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. In het geval is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Prodos de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
 4. Prodos heeft het recht, in geval van verkoop of overname van (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten, de overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Prodos zal opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk informeren.
 5. Prodos heeft het recht haar producten en diensten te wijzigen, opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 6. Prodos is gerechtigd om zonder voorafgaande mededeling haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen, zonder dat opdrachtgever hierdoor recht op schadevergoeding heeft. Prodos zal wel haar best doen, opdrachtgever hierover vooraf te informeren.
 7. Voor technische ondersteuning kan opdrachtgever telefonisch, via e-mail of via chat contact opnemen met Prodos.

Levertijd

 1. De door Prodos genoemde termijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De termijn vangt aan op het moment Prodos alle gegevens van opdrachtgever heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 2. In het geval Prodos verwacht dat een termijn niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever schriftelijk laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever dan niet het recht de overeenkomst met Prodos te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van Prodos te eisen.

Wijziging van de opdracht

 1. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de termijn en/of de prijs, zal Prodos opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 2. Prodos zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Prodos kunnen worden toegerekend.

Online marketing diensten

 1. Prodos zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Prodos kan echter niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat bereikt.
 2. De online marketing diensten die Prodos biedt, bestaan uit verschillende fases. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen partijen wekelijks of maandelijks in overleg treden en de resultaten van de opdracht bespreken.
 3. De in de rapportage genoemde bedragen en/of aantallen met betrekking tot het mediagebruik zijn slechts indicatief. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. In het geval deze bedragen en/of aantallen afwijken van het bedrag of de aantallen die op de factuur worden genoemd, gelden de op de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.
 4. Prodos is gerechtigd om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever te wijzigen.
 5. Het behalen van geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van het algoritme van social mediakanalen en Google, de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde software, richtlijnen en beleid van social media kanalen en surfgedrag van mensen. Deze externe factoren kunnen invloed hebben op de resultaten en de werkwijze van Prodos. Omdat Prodos geen enkele invloed heeft op deze externe factoren kan Prodos het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers en views niet garanderen.

Web development

 1. Prodos zal zich inspannen te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Prodos kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
 2. Het traject voor het bouwen van een website of webshop bestaat uit verschillende fases. Elke fase van het traject eindigt met een oplevermoment. Bij elk oplevermoment treden partijen in overleg en is er de mogelijkheid om feedback te geven.
 3. De website of webshop wordt opgeleverd doordat Prodos aan opdrachtgever laat weten dat de opdracht voltooid is. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat opdrachtgever de website of webshop heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Prodos het ontwerp van de website of webshop voor andere doeleinden gebruiken dan overeengekomen voor de opdracht. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van Prodos wijzigingen aan het ontwerp aan (laten) brengen.
 5. Opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
 6. Afwijkingen in het resultaat van de opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen in de inventarisatiefase, geven opdrachtgever niet het recht:
  6.1 de opdracht af te keuren;
  6.2 op teruggave van(een gedeelte van) het factuurbedrag
  6.3 op schadevergoeding
  6.4 op ontbinding van de overeenkomst
  voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.

Derden producten & diensten

 1. Prodos heeft het recht om producten en/of diensten van derden te verstrekken maar ook producten en/of diensten van derden te betrekken bij het uitvoeren van de opdracht.
 2. In het geval Prodos producten en/of diensten van derden levert aan opdrachtgever, dan zijn naast deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden van die derde(n) van toepassing.

Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens, teksten en afbeeldingen die hij aan Prodos verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
 2. In het geval opdrachtgever niet of niet tijdig aan Prodos laat weten dat er aanpassingen nodig zijn van een door Prodos geleverde dienst, staat opdrachtgever in voor de juistheid van die dienst.
 3. Prodos gaat ervanuit dat opdrachtgever de door Prodos samengestelde teksten, afbeeldingen en ontwerpen heeft aanvaard, tenzij opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na publicatie ervan langs elektronische weg, laat weten dat dit niet zo is.
 4. In het geval opdrachtgever een opdracht tegelijkertijd aan een andere opdrachtnemer dan Prodos wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, zal opdrachtgever Prodos hiervan, voor de totstandkoming van de overeenkomst, op de hoogte stellen.
 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte media- en advertentiekosten.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registeren van een domeinnaam en het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider, tenzij duidelijk anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten om gebruikmaking van de diensten van Prodos mogelijk te maken.
 8. Opdrachtgever zal de door Prodos geleverde diensten op normale wijze gebruiken. Handelingen als spamming, e-mail laster en hacking (en overige vergelijkbare handelingen) en handelen in strijd met de wet zijn in ieder geval verboden.
 9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij het uploaden van afbeeldingen, logo’s video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 10. In het geval er voor uitvoering van de opdracht een account aangemaakt wordt voor opdrachtgever, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor dat account en zal hij zorgvuldig omgaan met de inloggegevens voor zijn account. Dit betekent o.a. dat inloggegevens niet gedeeld worden met derden.
 11. Prodos is niet verantwoordelijk voor content die door opdrachtgever wordt ge-upload of enig verlies hiervan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om regelmatig een back-up te maken van de content.
 12. In het geval opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen genoemd in dit artikel, heeft Prodos het recht content te verwijderen, systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen zonder gebruik te maken van een opzegtermijn en zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

Tarieven & betaling

 1. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij duidelijk anders aangegeven.
 2. Prodos heeft het recht tarieven te wijzigen en zal deze tariefwijzigingen uiterlijk één (1) maand voordat deze in gaan, mededelen aan opdrachtgever.
 3. De opdracht kan zowel op basis van een uurtarief als op basis van een vast bedrag uitgevoerd worden zoals omschreven in de offerte.
 4. Prodos heeft het recht in termijnen te facturen als ook een aanbetaling te vragen aan opdrachtgever.
 5. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn dertig (30) dagen na factuurdatum.
 6. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Prodos een maandelijkse rente van5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 250,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook heeft Prodos het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, het gebruik van alle systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen als opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.

Looptijd overeenkomsten & beëindiging

 1. Overeenkomsten worden aangegaan totdat de opdracht opgeleverd is of voor bepaalde tijd (abonnement), afhankelijk van wat is afgesproken in de offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Aan het einde van de looptijd van een abonnement, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde looptijd tenzij opdrachtgever de overeenkomst opzegt.
 3. Abonnementen en overige opdrachten kunnen schriftelijk opgezegd worden tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij tussentijdse beëindiging van een opdracht zullen zowel de werkzaamheden die door Prodos zijn verricht als de gereserveerde arbeidstijd en de kosten voor ingeschakelde derden, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever. Daarnaast is Prodos gerechtigd om dertig procent (30%) van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
 4. Prodos kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan Prodos de overeenkomst met een opzegtermijn van een (1) maand schriftelijk beëindigen.
 5. Prodos heeft het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen als opdrachtgever handelt in strijd met bepalingen uit de wet en/of deze algemene voorwaarden, opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of een partner van Prodos niet meer levert waardoor Prodos niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Prodos is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. De betalingsverplichting voor opdrachtgever voor de door Prodos reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft bestaan.

Aansprakelijkheid

 1. Prodos is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Prodos. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Prodos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Prodos en van derden zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
 3. Prodos is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data van opdrachtgever.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Prodos is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
 5. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Prodos vervalt door het verloop van een (1) jaar vanaf het moment dat de overeenkomst met opdrachtgever is beëindigd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Prodos voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Prodos.

Overmacht

 1. Prodos is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Prodos, uitval van of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige leveringen van partners van Prodos.
 2. Wanneer een overmachtssituatie gedurende een periode van dertig (30) dagen blijft voortbestaan, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Geheimhouding & non-concurrentie

 1. Zowel Prodos als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan Prodos een informatieplicht opleggen.
 2. Geheimhouding wordt door beide partijen ook opgelegd aan de door hen ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtgever zal gedurende de opdracht tot een (1) jaar na beëindiging daarvan geen contractuele relatie aangaan met werknemers van Prodos en/of werknemers van Prodos direct of indirect in dienst nemen.
 4. In het geval opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per overtreding verschuldigd. Prodos kan er ook voor kiezen om haar volledige schade te verhalen op opdrachtgever.

Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website of social media kanalen van Prodos worden getoond, berusten uitsluitend bij Prodos en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Prodos worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodos, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen, rapporten, checklisten, adviezen, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, plug-ins, introductiepagina’s, dashboards etc. te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat auteursrechten en overige rechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen.
 4. In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is Prodos gerechtigd haar schade te verhalen op opdrachtgever.
 5. Prodos is gerechtigd de resultaten van de opdracht te gebruiken voor promotiedoeleinden en onder andere op haar website en social mediakanalen een verwijzing te maken naar de resultaten van de opdracht of de resultaten van de opdracht te tonen.

Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Op alle door Prodos gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Prodos en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Prodos gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Klachten

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de service van Prodos of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Prodos.
 2. Prodos zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Privacy

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Prodos van toepassing. Deze is te lezen via www.prodos.nl. Prodos zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.
 2. In het geval Prodos door het aanbieden van haar diensten persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever, doet Prodos dit als ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever heeft in dat geval de rol van ‘verwerkersverantwoordelijke’. Op deze verwerking zijn de volgende verwerkersvoorwaarden van toepassing:
  2.1 Prodos verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De persoonsgegevens die Prodos voor opdrachtgever verwerkt, worden door Prodos niet voor eigen doeleinden gebruikt.
  2.2 Prodos zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.
  2.3 Prodos kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde subverwerkers inschakelen. Deze subverwerkers kunnen ingeschakeld worden voor o.a. cloudopslag, hostingservices, marketing, betaaldiensten en support. Prodos draagt er zorg voor dat de door haar ingeschakelde derden, vertrouwelijkheid in acht nemen en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
  2.4 Prodos zal alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, als dat land een passend beschermingsniveau garandeert en het voldoet aan de verplichtingen uit de AVG en deze algemene voorwaarden. In het geval opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, vrijwaart opdrachtgever Prodos tegen alle rechtsvorderingen van derden die bewaren dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.
  2.5 Prodos zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beschermen waaronder het versleutelen van persoonsgegevens waardoor deze niet toegankelijk zijn voor derden, het gebruik van sterke wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL).
  Opdrachtgever garandeert op zijn beurt de diensten die Prodos biedt, op een verantwoorde wijze te gebruiken. Prodos kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
  2.6 Prodos zal in geval van een datalek, zonder onnodige vertraging, melding maken bij opdrachtgever en alle gegevens verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, deze melding te maken.
  2.7 Prodos zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Ook verleent Prodos medewerking aan audits waarmee gecontroleerd wordt of Prodos zich houdt aan haar verplichtingen op grond van de AVG.
  2.8 Prodos zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor opdrachtgever verwerkt worden.
  2.9 Na beëindiging van de overeenkomst zal Prodos alle gegevens, inclusief kopieën verwijderen of, op verzoek, terugbezorgen aan opdrachtgever. Dit geldt niet voor gegevens die Prodos op grond van wetgeving verplicht moet bewaren.
  2.10 Prodos verplicht zich tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de overeenkomst. Alle door Prodos aan opdrachtgever verstrekte informatie over beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever ook zo worden behandeld.

versie 1.01 maart 2021

Word jij mijn collega?

Let's talk!